Search Results for: ble

使用RK物聯網教學實驗箱搭配手機建構遠端控制門禁系統

前言 本文發想來源是曾希哲老師 [...]

ASUS Tinker Board 2S 與 MCU 的無線通訊 – Wi-Fi篇

前言 目前在嵌入式系統或MCU [...]

[ Wio Terminal ] 合體說明!熱影像攝影模組與wio terminal 開發板

前言 本文將說明如何將熱影像攝 [...]

使用DF燈光/馬達控制板,透過電腦來控制馬達轉速

前言 本篇要介紹 DF燈光/馬 [...]

ASUS Tinker Board 2S 與MCU的無線通訊 – 藍牙篇

前言 嵌入式系統和MCU之間的 [...]

ZED 景深攝影機範例#8/8 – human body tracking

前言 本文為 ZED 景深攝影 [...]