Search Results for: lobe

LOBE connect – 本機端 api 呼叫

撰寫/攝影   曾吉弘  難度 [...]

微軟 LOBE ai – 離線訓練影像辨識模型!

撰寫/攝影 曾吉弘 時間 1. [...]

7 Comments

ASUS Tinker Board 2S 與 MCU 的無線通訊 – Wi-Fi篇

前言 目前在嵌入式系統或MCU [...]

ASUS Tinker Board 2S 與MCU的無線通訊 – 藍牙篇

前言 嵌入式系統和MCU之間的 [...]

影像辨識技術結合Q1ARM機器手臂進行物品分類

前言 本篇的專題教學主要是透過 [...]